Riječ osnivača

Fondaciju VidiMe vodi njen osnivač i direktorka Ranka Šarenac zajedno sa Upravnim odborom koji čine:

 • Dr. Prim. Budimka Šarenac, predsjednica, Risan, Crna Gora.
 • Leif Svensson, novinar i sociolog, Stokholm, Švedska.
 • Enrico Ezio Possenti, stručnjak za komunikaciju, Evropska investiciona banka, Luksemburg.

U ispunjavanju svojih strateških ciljeva i misije Fondaciji pomaže i Savjetodavni odbor koji čine strunjaci različitih oblasti angažovani po potrebi.

Ciljevi fondacije su:

Bird
 • Podsticanje dječijeg razvoja kroz razvoj uzajamnog poštovanja i razumijevanja.
 • Promovisanje vaspitnog pristupa zasnovanog na principima nenasilne komunikacije, aktivnog roditeljstva i uvažavanja dječije kompetencije u skladu sa uzrastom.
 • Razvijanje unutrašnje (intrinzičke) motivacije kod djece i otvorenog duha za nova saznanja ("growth mindset") i za uvažavanje različitosti.
 • Poštovanje Konvencije o pravima djeteta
Bird

Djelatnosti fondacije

 • Obuke, seminari, škole, predavanja, forumi, radionice za roditelje, staratelje, profesionalne edukatore i djecu;
 • Priprema i objavljivanje materijala i tekstova na temu nenasilne komunikacije, aktivnog roditeljstva i uvažavanja dječije kompetencije u skladu sa uzrastom;
 • Uvođenje principa nenasilne komunikacije u vaspitno obrazovne ustanove;
 • Uspostavljanje partnerskih odnosa između roditelja, vaspitno obrazovnih institucija i ostalih zainteresovanih strana;
 • Podrška aktivne uloge Savjeta roditelja u funkcionisanju vaspitno obrazovnih ustanova;
 • Tematska okupljanja i rasprave;
 • Savjetovanje i konsultacije za pojedince i grupe;
 • Studijske grupe i putovanja za izučavanje tema vezanih za dobrobit djece;
 • Organizovanje dječjih okupljanja na različitim jezicima, na različitim mjestima (parkovi, kafići...) i na različite načine (predstave, priče...)
 • Sve ostale djelatnosti koje mogu doprinijeti ostvarivanju ciljeva fondacije.